எனக்கு பிடித்த கவிதை

இந்தவாரம் எனக்கு பிடித்த கவிதை

விதையை
உண்ட
பறவை பறக்கிறது
மரத்தை சுமந்து கொண்டு

-யாரோ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s