வாக்குறுதிகள்..நிறைவெறுமா?மக்கள் : வாராய் நீ வாராய்…

தி.மு.க அரசு: நினைக்கத்தெரிந்த மனமே உனக்கு மறக்கத்தெரியாதா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s