‘இட’ ஒதுக்கீடு உண்டா எங்களுக்கு?


எங்களுக்கும் உண்டா ‘இட’ ஒதுக்கீடு? நாங்களும் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில்தான் இருக்கிறோம்.

அவர்கள் எல்லோருக்கும் சேர்த்துத்தான் போராட்டம் செய்கிறார்களாம். எங்களுக்கும்சேர்த்துத் தானே?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s