நீ தொலைத்த எல்லாமுமாய் நானிருக்கிறேன்

நரகம் என்னும் ஆற்றின் வழியாக நான் சொர்கத்திற்கு துடுப்பிட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன்:
அழகிய மோகினி, இது இரவு.
துடுப்பு ஒர் இதயம்; அது கண்ணாடி அலைகளை ஊடுருவிச்செல்கிறது…

நீ தொலைத்த எல்லாமுமாய் நானிருக்கிறேன். நீ என்னை மன்னிக்க மாட்டாய்.
உன் வரலாற்றின் வழிநெடுகிலும் என் நினைவுகள் உதித்துக்கொண்டேயிருக்கும்.
மன்னிப்பதற்கு எதுவும் இல்லை. நீ என்னை மன்னிக்க மாட்டாய்.
என் ரணங்களை நான் என்னிடமிருந்தே மறைத்துக்கொள்கிறேன். என் ரணங்களை நான் மட்டுமே அறிவேன்.
எல்லாவற்றையும் மன்னிக்கலாம். நீ என்னை மன்னிக்க முடியாது.

எவ்வாறேனும், எப்படியேனும் நீ என்னுடையவளாகிவிட்டால், இந்த உலகத்தில் என்னால் சாதிக்க முடியாதது என்று ஏதேனும் இருக்குமா என்ன?

-Translated from The Country Without a Post Office by Agha Shahid Ali.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s