Democracy comes to USA! Pigs put lipstick!

You can put lipstick on a pig. It is still a pig!

-Barrack Obama

‌சி‌னிமா‌ வசன‌ம் வா‌ழ்‌விலு‌ம் இரு‌க்கு‌ம் : விஜயகாந்த்

“சினிமாவில் என்ன வசனம் பேசுகிறேனோ அந்த வசனம் வாழ்விலும் இருக்கும், ஒரே ஒருமுறை எங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுங்கள், நேர்மையான ஆட்சியை கொடுப்பேன்”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s