நாம் நட்சத்திரங்களால் ஆனவர்கள்

நவம்பர் 9 அன்று கார்ல் சாகனின் (Carl Sagan) 76வது பிறந்ததினம் – உலகம் முழுவதும் இந்த நாள் கார்ல் சாகன் டேவாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

அவர் ஒரு science popularizer. அறிவியலை பொதுமக்களுக்கு ஆசை ஆசையாய் எடுத்துச் சொன்னவர். அவரைப் போல வேறு யாரும் அண்டத்தைப் பற்றியும் அறிவியலைப் பற்றியும் இந்த அளவுக்கு பொது மக்களுக்கு விளக்கி சொன்னதில்லை. விளக்கம் என்றால் அடிப்படையிலிருந்து மாற்றம் கொடுக்கிற விளக்கம்!

எனக்கு பிடித்த கார்ல்சாகனின் மேற்கோள்கள்:

Of course Pale Blue Dot!

From this distant vantage point, the Earth might not seem of particular interest. But for us, it’s different. Look again at that dot. That’s here, that’s home, that’s us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every “superstar,” every “supreme leader,” every saint and sinner in the history of our species lived there – on a mote of dust suspended in a sunbeam.

The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that, in glory and triumph, they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner, how frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds.

Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the Universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves.

The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit, yes. Settle, not yet. Like it or not, for the moment the Earth is where we make our stand.

It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another, and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we’ve ever known.

என் மொழிபெயர்ப்பு இங்கே.

“The nitrogen in our DNA, the calcium in our teeth, the iron in our blood, the carbon in our apple pies were made in the interiors of collapsing stars. We are made of star stuff.”

நமது டிஎன்ஏவில் இருக்கிற நைட்ரஜன், நமது பற்களில் இருக்கிற கால்சியம், நமது இரத்தத்தில் இருக்கிற இரும்பு; நாம் சமைக்கிற போண்டாவில்(?!) இருக்கிற கார்பன்; இவையெல்லாம் வெடித்துச் சிதறும் நட்சத்திரங்களில் இருந்து வந்தவை. நாம் நட்சத்திரங்களால் ஆனவர்கள்.

If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe!

ஒரு போண்டாவை(?! ;)) நீங்கள் முதலிலிருந்து உருவாக்கவேண்டும் என்றால்; முதலில் நீங்கள் ஒரு அண்டத்தை உருவாக்க வேண்டும்!

Somewhere something incredible is waiting to be known!

நம்புதற்கரிய ஏதோ ஒன்று எங்கோ நாம் அறிந்துகொள்வதற்காகக் காத்திருக்கிறது!

Incredible!

*

நான் முன்னமே Symphony Of Science என்கிற பாடலைப் பற்றி எழுதியிருந்தேன். பார்க்காதவர்கள் இங்கே பார்க்கலாம்! சயின்டிஸ்ட்களின் குரல்களை வைத்தே பாடலாக மாற்றியிருக்கின்றனர். அழகு!

*

எனக்குப் பிடித்த இரண்டு விஞ்ஞானிகளும் இதில் வருவர்: கார்ல் சாகன் மற்றும் ரிச்சர்ட் ·பெயின்மேன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s