வடமிழந்த தேர்

(சிறுகதை)
இங்கே படிக்கவும்.

ஏனோ feedburner இந்தப் பதிவை விட்டுவிட்டது. அதனால் ஸ்பெஷல் update for rss readers. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s