யுனிகோட் தட்டச்சு!

இது தான் என்னுடைய முதல் யுனிகோட் தட்டச்சு முயற்சி!
It took more than 15 mins to type this sentence! Grr.

உதவிக்கு இந்த விடியோவை பார்க்கவும்.

மேலும் இந்த பக்கம் எந்த எந்த விசைகளுக்கு எந்த எந்த எழுத்துக்கள் என்று தெரிந்துகொள்வதற்கு உதவுகிறது.

கொஞ்சம் கஷ்டம்தான்!