ஏன்?

எனது எண்ணங்களை,எழுத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு வெளி தேவைப்பட்டதால் இந்த’குரல்வலை’யை தேர்ந்தெடுத்தேன்.உங்கள் எண்ணங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
msvmuthu@yahoo.com க்கு கடிதங்கள் அனுப்பவும்.